« Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ - Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά !! »

Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2011

Νέες ανατροπές στους μισθούς .....


Mείωση µισθών στον ιδιωτικό τοµέα, κατ’ επίκληση του νέου νόµου για την υπερίσχυση των επιχειρησιακών συµβάσεων, σπεύδουν να ζητήσουν δεκάδες εργοδότες προτού ακόµη εφαρµοστεί η σχετική διάταξη !
Το Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας εξέδωσε χθες τη σχετική ερµηνευτική εγκύκλιο παρέχοντας οδηγίες προς τους εργοδότες, τους εργαζοµένους αλλά και τις επιθεωρήσεις εργασίας για τον τρόπο και τον έλεγχο ορθότητας της υποβολής αιτιολογικών εκθέσεων που αφορούν τη σύναψη Επιχειρησιακών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας (ΕΣΣΕ) στον ιδιωτικό τοµέα.
Η ερµηνευτική εγκύκλιος που εξέδωσε οειδικόςγραµµατέαςτου Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) εξειδικεύει τη διαδικασία υποβολής της κοινής αιτιολογικής έκθεσης προς το Συµβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΚΕΕΕ), το οποίο γνωµοδοτεί για την ορθότητα των επιχειρησιακών συµβάσεων σύµφωνα µε την εφαρµογή του νόµου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή της αιτιολογικής έκθεσης της επιχειρησιακής σύµβασης είναι η ύπαρξη επιχειρησιακού σωµατείου. Εφόσον αυτό δεν υφίσταται, συνυπογράφει το κλαδικό σωµατείο ή ελλείψει αυτού η αντίστοιχη οµοσπονδία.

Με το µέτρο αυτό ανοίγει ο δρόµος για µειώσεις µισθών έως και κατά 26% στον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και για µείωση στο 50% των αποζηµιώσεων έπειτα από απόλυση.
Οι επιχειρησιακές συµβάσεις, σύµφωνα µε τον νόµο, µπορεί να κατισχύουν των συλλογικών - κλαδικών συµβάσεων εργασίας για µειωµένες αποδοχές έως το όριο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης (σήµερα είναι τα 740 ευρώ).
Οπως τονίζεται στην εγκύκλιο του ΣΕΠΕ, εργοδότες και εργαζόµενοι υποβάλλουν από κοινού αιτιολογική έκθεση των λόγων που δικαιολογούν την πρόθεσή τους για κατάρτιση ειδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας προς το ΣΚΕΕΕ, το οποίο και γνωµοδοτεί για την σκοπιµότητα της κατάρτισής της µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι ηµερών, µετά την πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η χορήγησή της. Με την ίδια διαδικασία συµφωνείται και η τυχόν παράτασή της.