« Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ - Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά !! »

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017

Ίδρυση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης, Δήµου Πειραιά !!


To Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά αποφάσισε κατά πλειοψηφία, την ίδρυση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του ∆ήµου.

Ως χώρος ∆ιοίκησης του Κέντρου ορίζονται  το Γραφείο του Τµήµατος ∆ια  Βίου Μάθησης  (Γραφείο 1) στον 2ο όροφο του Εµποροναυτιλιακού Κέντρου Πειραιά  (Πύργος Πειραιά) και το Γραφείο 5 (Γραφείο ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής) στον 4ο όροφο του Κεντρικού ∆ηµαρχείου.  
Ως χώροι εκπαίδευσης ορίζονται: η αίθουσα διδασκαλίας στον 2ο όροφο του Εµποροναυτιλιακού Κέντρου Πειραιά (Πύργος Πειραιά), όπου στεγάζεται και το  Τµήµα ∆ια Βίου Μάθησης  καθώς και αίθουσες των Σχολικών Μονάδων της  Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στις κατά τόπους ∆ηµοτικές Κοινότητες (ενδεικτικά: 3ο Λύκειο Πειραιά, Ιωνίδειος κλπ). Ο ακριβής καθορισµός των σχολικών µονάδων που θα στεγάσουν τα τµήµατα µάθησης θα γίνει ανάλογα µε τις ανάγκες που θα προκύψουν και κατόπιν σχετικής απόφασης της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας.
Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά αποφάσισε την υποβολή φακέλου αιτήµατος συνεργασίας µε τη Γ.Γ.∆.Β.Μ. και το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙΜ. για την ένταξη του ∆ήµου Πειραιά στην Πράξη  «Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης- (Κ∆ΒΜ)-Νέα Φάση» µε κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευσης και ∆ια Βίου Μάθησης», προκειµένου να υλοποιηθεί η παροχή προγραµµάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων µέσω των «Κέντρων ∆ιά Βίου Μάθησης» (Κ.∆.Β.Μ), που οι ∆ήµοι ιδρύουν ενώ αποφάσισε και τον ορισµό της Προϊσταµένης του Τµήµατος ∆ια Βίου Μάθησης της ∆ιεύθυνσης Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης κ. Αθανασίας Ντάφου, ως υπεύθυνης εκπροσώπου του ∆ήµου στο Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης.
Τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που θα υλοποιηθούν στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης διακρίνονται σε Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας.
Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας που οι Δήμοι επιλέγουν από διαθέσιμο πίνακα προγραμμάτων, και ο οποίος εκφράζει τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα Διά Βίου Μάθησης Ενηλίκων στα θεματικούς πεδία:
Οικονομία – Επιχειρηματικότητα
Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον
Νέες Τεχνολογίες
Γλώσσα και Επικοινωνία
Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις
Πολιτισμός και Τέχνη
Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων
Επίσης, προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας που προτείνουν οι Δήμοι και τα οποία ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες υποστήριξης και την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών τους.