« Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ - Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! Όλοι μαζί συνεχίζουμε δυναμικά !! »

Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013

«Τουρισμός για Όλους» 2013- 2014


Στο πλαίσιο του υποπρογράμματος εξαήμερων διακοπών, που θα υλοποιηθεί από 
τον Ιούλιο 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013, θα διατεθούν συνολικά 38.700 ατομικά 
δελτία. Το προϋπολογιζόμενο κόστος του υποπρογράμματος αυτού ανέρχεται 
μέχρι το ποσό των 2.520.000€ (δυο εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων 
ευρώ). Με την σχετική εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ θα καθορισθεί η 
ημερομηνία διανομής των δελτίων από τα ΚΕΠ. 

Οι κάτοχοι των δελτίων έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν διακοπές σε 
όλη την Επικράτεια, σε ξενοδοχεία όλων των λειτουργικών μορφών και τάξεων,
καθώς και τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, τουριστικές επαύλεις, ενοικιαζόμενα 
δωμάτια, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και οργανωμένες τουριστικές 
κατασκηνώσεις, όλων των τάξεων, που διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας σε 
ισχύ.
Η διάρκεια των διακοπών ορίζεται μέχρι τις πέντε (5) διανυκτερεύσεις, οι οποίες 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το χρόνο ισχύος του Προγράμματος, δηλαδή την 
31η Δεκεμβρίου 2013 (η ημερομηνία αυτή θα είναι η ημέρα αναχώρησης του 
δικαιούχου από το κατάλυμα). 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
Στο Πρόγραμμα 6ήμερων Διακοπών μπορούν να συμμετέχουν οι παρακάτω 
κατηγορίες δικαιούχων με τα προστατευόμενα μέλη τους, με την προϋπόθεση ότι 
δεν είναι δικαιούχοι αντίστοιχων προγραμμάτων του τέως Οργανισμού Εργατικής ή του Οργανισμού Αγροτικής Εστίας ή του Ταμείου Νομικών.
 Μόνιμοι υπάλληλοι και Συνταξιούχοι του Δημόσιου Τομέα και των Ν.Π.Δ.Δ. 
 Μισθωτοί ή συνταξιούχοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του 
Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, εφόσον δεν τους παρακρατούνται εισφορές υπέρ 
της Εργατικής Εστίας, και συνεπώς δεν είναι δικαιούχοι των Προγραμμάτων 
της.
 Εν ενεργεία ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε., που ασφαλίζει ελεύθερους 
επαγγελματίες ή επιχειρηματίες πρώην Τ.Ε.Β.Ε. , Τ.Σ.Α, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, 
πρώην ΤΑΕΕ οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν είναι δικαιούχοι του 
προγράμματος της τέως Εργατικής Εστίας . Εξαιρούνται οι ασφαλισμένοι, 
εν ενεργεία και συνταξιούχοι, του Ταμείου Νομικών . 
 Συνταξιούχοι του Ο.Α.Ε.Ε., το οποίο ασφαλίζει ελεύθερους 
επαγγελματίες, ή επιχειρηματίες πρώην Τ.Ε.Β.Ε., πρώην ΤΑΕ
Τ.Σ.Α.,ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, με την προϋπόθεση ότι η συνταξιοδότηση 
(βάσει αρχικής απόφασης συνταξιοδότησης) καλύπτεται από ένα από 
τα παραπάνω ταμεία, ακόμη και αν η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
καλύπτεται από το ΙΚΑ και οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν είναι 
δικαιούχοι του προγράμματος της τέως Εργατικής Εστίας
 Οι ασφαλισμένοι στο ΝΑΤ
 Οι συνταξιούχοι ΤΑΠΟΤΕ (εφόσον συνταξιοδοτήθηκαν από 01/01/1978 ως 
31/12/2005
 Άτομα τα οποία είναι ασφαλισμένοι της Πρόνοιας ή τα οποία λαμβάνουν 
επίδομα απορίας ή αναπηρίας από την Πρόνοια έστω και αν είναι 
ασφαλισμένοι σε άλλον ασφαλιστικό φορέα ως προστατευόμενα μέλη.
 Άτομα τα οποία είναι αυτασφαλιζόμενοι του Ι.Κ.Α προκειμένου να 
συνταξιοδοτηθούν από αυτό. 
 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% και άνω ανεξαρτήτως εισοδήματος, 
εφόσον ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες δικαιούχων της προηγούμενης 
παραγράφου.
 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (τέσσερα τέκνα και άνω): Οι πολύτεκνοι, που ανήκουν 
σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες ασφαλισμένων, δικαιούνται δελτίου 
για τον εαυτό τους και τα προστατευόμενα μέλη τους, ανεξαρτήτως 
εισοδήματος, κάθε χρόνο για ένα από τα υποπρογράμματα του 
Προγράμματος «Τουρισμός για όλους»

Η Α’ φάση αναπτύσσεται εξ ολοκλήρου στο έτος 2013, με 
ισχύ από 19 Ιούλιο 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013, υπό τους όρους και 
προϋποθέσεις, που εκτίθενται αναλυτικά ΕΔΩ  
και από το site του Ε.Ο.Τ. www.gnto.gov.gr