« Για την πόλη που θέλουμε. Για την πόλη που μας αξίζει !! »

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013

Περί Σ.Σ.Ε. και μετενέργειας .......


ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ Σ.Σ.Ε. 
 (ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΛΠ) ΤΗΝ 14-2-2013

 Έως πρότινος, όταν καταγγελλόταν ή έληγε μία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ), οι κανονιστικοί όροι της (π.χ. μισθολογικές παροχές) εξακολουθούσαν να ισχύουν για ένα εξάμηνο ακόμη ούτως ώστε να μην μένουν "ακάλυπτοι" οι εργαζόμενοι κατά το χρονικό διάστημα που γίνονται διαπραγματεύσεις ουσιαστικά για σύναψη νέας ΣΣΕ. 

- Το εξάμηνο πλέον έγινε τρίμηνο και ονομάστηκε περίοδος χάριτος. 
- Μετά την πάροδο του (προηγουμένως εξαμήνου και νυν) τριμήνου, αρχίζει η λεγόμενη μετενέργεια της ΣΣΕ.

Έτσι με τον όρο μετενέργεια νοείται η συνέχιση της ισχύος των κανονιστικών όρων μίας ΣΣΕ που έληξε ή καταγγέλθηκε, και μετά την πάροδο τριμήνου.
Όχι όλων όμως των κανονιστικών όρων πλέον, αλλά εκείνων που αφορούν α) τον βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και β) τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας.
Οι άλλες μισθολογικές παροχές όπως και οι ΜΗ μισθολογικές παροχές (αυτές π.χ. που καθορίζουν ωράρια) ΔΕΝ μετενεργούν.

Ν.4046/2012: Διάρκεια των συλλογικών συμβάσεων και αναθεώρηση της `μετενέργειας` των συλλογικών συμβάσεων. 

Οι αλλαγές ορίζουν ότι:
(i) όλες οι συλλογικές συμβάσεις θα πρέπει να έχουν μια μέγιστη διάρκεια 3 ετών,
(ii) οι συλλογικές συμβάσεις που υπάρχουν ήδη για 24 μήνες ή περισσότερο θα λήξουν όχι αργότερα από 1 έτος από την ψήφιση του νόμου,
(iii) η περίοδος χάριτος μετά την λήξη της σύμβασης μειώνεται από τους 6 στους 3 μήνες, και
(ίν) σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η επίτευξη μιας νέας συλλογικής σύμβασης μετά από προσπάθειες τριών μηνών, η αμοιβή θα επανέλθει στον βασικό μισθό συν τα παρακάτω γενικά επιδόματα (αρχαιότητας σε υπηρεσία, τέκνου, εκπαίδευσης και επικινδυνότητας).
Αυτό θα συνεχίσει να ισχύει μέχρι να αντικατασταθεί από όρους που καθορίζονται σε μια νέα συλλογική συμφωνία ή σε νέα ή ατομική σύμβαση.